Nabízené programy

 

Předškoláci

 • KUPREV (preventivní program zaměřený na všeobecný rozhled dětí, slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti ...)
 • Předcházíme poruchám učení (program se věnuje především rozvoji dílčích funkcí)
 • Metoda dobrého startu (program zaměřený na rytmus, jazykové dovednosti, rozšíření slovní zásoby, rozvoj jemné i hrubé motoriky)

1.+2.třída

 • KUPREV (preventivní program zaměřený na všeobecný rozhled dětí, slovní zásobu, vyjadřovací schopnosti ...)
 • Předcházíme poruchám učení (program se věnuje především rozvoji dílčích funkcí)
 • Rozvíjení dílčích funkcí
 • Metoda dobrého startu(program zaměřený na rytmus, jazykové dovednosti, rozšíření slovní zásoby, rozvoj jemné i hrubé motoriky)
 • Čtení s porozuměním, rozlišování písmen

3.+4. třída

 • Sluchové a zrakové rozlišování
 • Orientace v prostoru
 • Náprava:
 1. rozlišování slabik di/dy
 2. dělení věty na slova
 3. délky samohlásek
 4. psaní čárek ve větách
 5. analýza a syntéza slov
 • Čtení s porozuměním, orientace v textu
 • Gramatická pravidla

5.třída

 • čtení s porozuměním
 • čtení s návody
 • Gramatická pravidla

Chování

 • koncentrace pozornosti
 • KUPOZ (program vhodný pro děti neklidné a nepozorné)
 • osobnostně sociální rozvoj
   

Další program se stanoví podle individuálních potřeb klientů.